in 't Wasdom

Toegang tot kennis

Privacybeleid

Voor BOLAS is het zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens van Afnemer en het beschermen van de vertrouwelijkheid daarvan van essentieel belang. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe BOLAS deze gegevens beveiligt en op welke wijze en voor welke doeleinden persoonsgegevens van Afnemer worden verwerkt. Het privacybeleid is van toepassing op alle Afnemers van de door BOLAS op de markt gebrachte applicaties en op de bezoekers van de websites waarvan BOLAS houder is, waaronder www.mybolas.nl of www.bolas.nl

Definities

BOLAS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOLAS B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68447507, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Zwolle, aan de Assendorperdijk 8;

Afnemer: de rechtspersoon die een of meer onderwijsinstellingen in stand houdt en diensten en producten van BOLAS afneemt en daarvan zelf gebruik maakt, alsmede de Consument;

Gebruiker: leerlingen, studenten, leidinggevenden, personeel van Afnemer en overige bij Afnemer werkzame, onderwijs volgende of anderszins aan Afnemer gelieerde personen die gebruik maken van diensten en producten van BOLAS die via Afnemer beschikbaar zijn gesteld, alsmede de Consument;

Consument: de natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die diensten en producten van BOLAS afneemt en daarvan zelf gebruikt maakt;

Bezoeker: een ieder die de websites van BOLAS bezoekt of applicaties van BOLAS gebruikt, gebruikers daaronder begrepen

Persoonsgegevens: gegevens van bezoekers die herleidbaar zijn tot personen

Applicaties van BOLAS: de websites waarvan BOLAS houder is, waaronder maar niet uitsluitend www.mybolas.nl en www.bolas.nl.

Beschrijving gegevens

De persoonsgegevens die door BOLAS voor onderstaande doeleinden kunnen worden verzameld zijn:

 • De adresgegevens van het bedrijf of onderwijsinstelling van de gebruiker.
 • De accountgegevens met behulp waarvan gebruiker toegang krijgt tot de applicaties van BOLAS (zoals naam en e-mailadres);
 • Gegevens betreffende de licenties of andere rechten waarover de gebruiker in het kader van de met Afnemer gesloten overeenkomst beschikt;
 • Gegevens die eigendom zijn van Afnemer en waartoe BOLAS toegang heeft verkregen om die via de applicaties van BOLAS voor die Afnemer te ontsluiten;
 • De inhoud van zoekvragen en ingestelde attenderingen, aan de hand waarvan de gebruiker informatie verkrijgt uit de applicaties van BOLAS en de inhoud van de binnen deze applicaties aangemaakte profielen en projecten;
 • Gebruiksgegevens, waaronder begrepen statistische gegevens over de door gebruiker uitgevoerde zoek- en raadpleegacties;
 • Bezoekersstatistieken door middel van Google Analytics, plugins van WordPress (Jetpack, mailchimp, mailpoet).

Doeleinden gebruik gegevens

 • Optimalisering applicatie met het oog op betere resultaten

BOLAS verzamelt gegevens van gebruikers om de dienstverlening aan Afnemer en gebruikers te optimaliseren en, waar mogelijk, te verbeteren. Zo kan er met persoonsgegevens een gebruikersprofiel worden opgebouwd met het doel de kwaliteit van bijvoorbeeld zoekresultaten binnen applicaties van BOLAS te verbeteren.

 • Check op rechten

Alleen gebruikers die daartoe gerechtigd zijn op grond van een met Afnemer gesloten overeenkomst hebben toegang tot de webapplicaties en modules van BOLAS. Om vast te kunnen stellen of een gebruiker beschikt over deze rechten, dient BOLAS te beschikken over de genoemde persoonsgegevens en gegevens van deze gebruiker en dienen gebruikers  zich aan te melden door middel van hun gebruikersnaam en wachtwoord alvorens ze van de applicaties van  BOLAS gebruik kunnen maken.

Daarnaast dienen gebruikers, voor de toegang tot externe bronnen via de applicaties van  BOLAS, te beschikken over voldoende rechten om van die externe bronnen gebruik te mogen maken: BOLAS draagt daarvoor geen verantwoordelijkheid.

Licentiegegevens met betrekking tot die externe bronnen kunnen door BOLAS ter verificatie worden doorgegeven aan de betreffende rechthebbende.

 • Toezending informatie van BOLAS

Naast de genoemde toegangs- en gebruiks/licentiecontrole, worden de door gebruiker  verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt voor het toezenden van informatie gerelateerd aan het gebruik van applicaties van BOLAS, het verlenen van ondersteuning bij het gebruik en voor facturering. Gebruiksgegevens, waaronder begrepen statistische gegevens over het gebruik, worden door BOLAS in een beschermde omgeving bewaard en worden op verzoek of periodiek aan de bevoegde vertegenwoordiger van een Afnemer ter beschikking gesteld. Buiten de hierboven expliciet genoemde gevallen, zullen verzamelde gegevens niet aan derden worden verstrekt en niet worden gebruikt buiten het kader van de met Afnemer gesloten overeenkomst of een hiervoor verkregen toestemming.

 • Intern onderzoek en verbetering website

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van de website van BOLAS bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard.

Cookies

BOLAS maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn gegevensbestanden die een computer opslaat als websites van BOLAS worden bezocht. Door middel van een cookie kunnen gegevens die een bezoeker invult, waaronder eventueel zijn gebruikersnaam en wachtwoord en bepaalde keuzes die hij maakt, worden opgeslagen zodat de werking van websites en applicaties van BOLAS op die bezoeker kan worden afgestemd en deze gegevens een volgende keer niet opnieuw behoeven te worden ingevoerd. Voor zover de gegevens in een cookie kunnen worden herleid tot een natuurlijke persoon, is sprake van persoonsgegevens. Cookies afkomstig van websites van BOLAS kunnen geen schade toebrengen aan een computer. De meeste webbrowserprogramma’s kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies (afkomstig van websites van BOLAS) niet worden geaccepteerd. In dat geval kan echter geen gebruik worden gemaakt van sommige diensten van BOLAS. Wanneer cookies van BOLAS worden verwijderd na een bepaalde raadpleegsessie, zullen de in deze cookies bewaarde gegevens verloren gaan. Deze gegevens dienen dan bij een volgend gebruik van applicaties van BOLAS opnieuw te worden ingevuld.

Inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Bezoekers kunnen te allen tijde inzage vragen van de persoonsgegevens die over hen bij BOLAS bekend zijn.

Bepaalde gegevens, zoals het e-mailadres en het wachtwoord voor toegang tot de applicaties van BOLAS, kunnen door een gebruiker worden ingezien en gewijzigd via de daartoe bestemde functionaliteit binnen de applicaties van BOLAS. Bezoekers kunnen BOLAS daarnaast schriftelijk verzoeken om andere persoonsgegevens die op hen betrekking hebben te wijzigen of verwijderen. BOLAS zal hieraan voldoen, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit in overeenstemming is met de tussen BOLAS en de Afnemer gesloten overeenkomst.

Beveiliging van gegevens

BOLAS heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om alle aan haar toevertrouwde gegevens, waaronder persoonsgegevens van gebruikers, te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wachtwoorden van gebruikers worden uitsluitend in versleutelde vorm opgeslagen. De applicaties van BOLAS worden aan gebruikers ter beschikking gesteld via servers van BOLAS, ondergebracht bij een hosting provider, en eventueel tevens gedeeltelijk via een eigen, interne server van een Afnemer. BOLAS heeft afspraken gemaakt met de hosting provider, waarin is vastgelegd dat deze alle noodzakelijke maatregelen zal treffen om de vertrouwelijkheid van het gegevensverkeer en van de gegevens die zijn opgeslagen op de servers van BOLAS te waarborgen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens en andere gegevens van gebruikers waarop dit privacybeleid betrekking heeft worden door BOLAS bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen haar en de Afnemer. Maximaal drie jaar na afloop van deze contractperiode worden deze gegevens vernietigd, tenzij partijen anders zijn overeenkomen.

Wijziging van dit privacybeleid

BOLAS behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. De meest recente versie is steeds beschikbaar via de link ‘Privacy Policy’ binnen websites van BOLAS.

Deze versie is voor het laatst herzien op 31 mei 2019.