In 't Wasdom

bolas, toegang tot kennis

Algemene Voorwaarden

Algemeen

1.1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van bookmanager.nl of BOLAS, alsmede alle aanbiedingen van en met bookmanager.nl en/of BOLAS gesloten of te sluiten overeenkomsten waaronder langs elektronische weg gesloten of te sluiten overeenkomsten, ongeacht woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden inclusief eventuele inkoopvoorwaarden van de Afnemer kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Voorwaarden van Afnemer zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met bookmanager.nl en/of BOLAS overeenstemming bereikt is.

1.3. Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen bookmanager.nl, cornelissenendejong.nl en/of BOLAS en Afnemer in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen

1.4. De volgende definities zijn van toepassing op de bepalingen in deze voorwaarden:

BOLAS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOLAS B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68447507, statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Zwolle;

Bookmanager: het product dat i.s.m. BOLAS is ontworpen en tot doel heeft de bibliografische gegevens van fysieke boeken & journals, tijdschriften etc. digitaal te beschrijven ten behoeve van boekeigenaren, – handelaren en antiquaren.

BOLAS en bookmanager – actief In ’t Wasdom – worden verder aangeduid met Producent.

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die diensten en producten van Producent afneemt en daarvan zelf gebruikt maakt; Bezoeker: een ieder die de websites van Producent bezoekt, gebruikers daaronder begrepen;

Afnemer: de rechtspersoon die een of meer onderwijsinstellingen in stand houdt en diensten en producten van Producent afneemt en daarvan zelf gebruik maakt, alsmede de Consument;

Gebruiker: leerlingen, studenten, leidinggevenden, personeel van Afnemer en overige bij Afnemer werkzame, onderwijs volgende of anderszins aan Afnemer gelieerde personen die gebruik maken van diensten en producten van Producent die via Afnemer beschikbaar zijn gesteld, alsmede de Consument;

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die diensten en producten van Producent afneemt en daarvan zelf gebruikt maakt;Bezoeker: een ieder die de websites van Producent bezoekt, gebruikers daaronder begrepen;

BOLAS webapp / bookmanager.nl: de producten van Producent die via internet toegankelijk zijn door middel van een toegangscode (dan wel voucher of een andere inlogmethode) en daarmee het product, als eventueel bepaalde informatie van derden (uitgevers), en producten (bijv. boeken) integraal doorzoekbaar maakt en via een interface ontsluit;

Licentieovereenkomst: de licentieovereenkomst tussen Afnemer en Producent op grond waarvan Afnemer gebruiksrechten voor het product verkrijgt;

Ondersteuning: het verlenen van assistentie door helpdeskmedewerkers bij incidenten, alsmede het adviseren over het gebruik en de functionaliteit van het product;

Product: de BOLAS applicatie / applicatie van bookmanager.nl /

Schriftelijk: de term ‘schriftelijk’ omvat ook e-mail, fax of een ander elektronisch medium;

Specificaties: een beschrijving van de functionaliteit en werking van het product; –

Startdatum: datum van aanvang contractstermijn;

Update(s): een nieuwe release van het product, waarin tot dan toe bekende gebreken zijn verwijderd en/of een verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en opdrachten binden Producent slechts indien en voor zover deze schriftelijk, elektronisch (on-line, per e-mail) of per fax door haar zijn bevestigd.

Alle overige aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Producent formuleert haar aanbiedingen zorgvuldig, maar garandeert niet de juistheid van de hierin opgenomen gegevens.  

2.2 Door of vanwege de Afnemer gewenste wijzigingen op een reeds bevestigde opdracht dienen Schriftelijk aan Producent ter kennis worden gebracht en kunnen leiden tot overschrijding van overeengekomen levertijden en aangepaste betalingsverplichtingen.

2.3 Aanbiedingen en offertes uitgebracht door Producent hebben een geldigheidsduur van 14 (veertien) dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4 De overeenkomst tussen Afnemer en Producent komt niet tot stand dan na aanvaarding door Afnemer van deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die bij de overeenkomst worden vermeld en de acceptatie van Afnemer door Producent.

Inhoud overeenkomst

3.1 De overeenkomst met bolas.nl en/of bookmanager wordt aangegaan voor 1 (één) jaar, of zo veel langer als met Afnemer wordt overeengekomen.

3.2 Na afloop van de overeengekomen termijn wordt de overeenkomst steeds verlengd voor een periode van 1 jaar. Afnemer kan de overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor het einde van de termijn schriftelijk opzeggen. Consument kan echter, nadat de overeenkomst  stilzwijgend is voortgezet,  deze op elk moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

3.3 Vanaf de Startdatum zal Producent het product aan Afnemer beschikbaar stellen en beschikbaar houden voor het gebruik door gebruikers met gebruikmaking van de aan gebruiker toegekende unieke wachtwoorden.

3.4 Indien Afnemer insolvent is of dreigt te worden, zulks ter beoordeling van Producent, is Producent gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid jegens de andere partij ontstaat en onverminderd enig ander recht van Producent.

3.5 Producent kan de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang ontbinden indien door Afnemer of gebruikers gehandeld is in strijd met een of meer van de bepalingen uit deze overeenkomst of de overig schriftelijk overeengekomen voorwaarden.

3.6 In geval van ontbinding van de overeenkomst door Producent, heeft Afnemer geen recht op restitutie van het reeds voor het abonnement en/of eenmalig bij oplevering betaalde, noch kwijtschelding van het nog voor het abonnement verschuldigde bedrag.

3.7 Wijzigingen in de gegevens van Afnemer en gebruikersmoeten onmiddellijk worden gemeld bij Producent.

3.8 Afnemer garandeert dat gebruikers de aan hen verstrekte toegangscodes waarmee toegang tot het product wordt verkregen, strikt geheim worden gehouden.

3.9 Elk gebruik van het product met aan Afnemer verstrekte toegangscodes wordt enkel aan Afnemer toegerekend.

3.10 Afnemer garandeert dat Afnemer en gebruikers bij het gebruik van het product niet zullen handelen in strijd met enig overheidsvoorschrift.

Diensten

4.1 Producent verleent voor de duur van de overeenkomst aan Afnemer het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht tot normaal gebruik van het betreffende product.

4.2 Onder normaal gebruik wordt in ieder geval niet verstaan:

  • Het (her)gebruiken van het product anders dan voor eigen gebruik of anders dan in het kader van het normale beroep of bedrijf van de Afnemer.
  • Het handelen in strijd met de gebruikersinstructies.
  • Het in strijd handelen met enige bepaling van hetgeen tussen partijen is overeengekomen of enig overheidsvoorschrift.

Bescherming persoonsgegevens

5.1 Partijen gaan voor het wettelijk kader omtrent de privacy uit van de toepasselijkheid op de Dienstverlening van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Partijen stellen vast dat Afnemer ‘verantwoordelijke’ is en Producent ‘bewerker’ is in de zin van de Wbp.

5.2 Afnemer zal Producent op eerste verzoek Schriftelijk informeren over de wijze waarop hij uitvoering geeft aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Wbp, voor zover van belang voor de uitvoering van de overeenkomst. Afnemer staat ervoor in dat is voldaan aan de vereisten voor de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens die door Afnemer worden ingevoerd in het product zoals dat wordt toegepast voor de Dienstverlening.

5.3 Producent zal persoonsgegevens zoals die in het kader van de Dienstverlening aan hem bekend worden, uitsluitend verwerken ter uitvoering van de opdracht zoals verstrekt in de overeenkomst en geheimhouding in acht nemen.

5.4 Producent zal zorgdragen voor technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te realiseren.

Prijzen en betaling

6.1 Naast de eenmalige Startvergoeding die bij aanvang van de overeenkomst is verschuldigd, worden de voor het gebruik van het product verschuldigde bedragen periodiek vooraf gefactureerd.

6.2 Facturering en betaling van alle verschuldigde bedragen op grond van de overeenkomst vinden plaats in euro’s. De verschuldigde bedragen zijn exclusief BTW, heffingen of andere bijkomende kosten tenzij anders is overeengekomen.

6.3 Afnemer zal facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Producent voldoen. Bij niet tijdige betaling is Afnemer, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Producent is bevoegd de diensten en gebruiksrechten van Afnemer op te schorten. Naast de wettelijke handelsrente is Afnemer verplicht ook de buitengerechtelijke incassokosten alsmede de werkelijk gemaakte kosten ter incassering van haar vordering, aan Producent te vergoeden.

6.4 Afnemer kan gedurende 30 dagen schriftelijk bezwaar te maken tegen de factuur. Als deze termijn ongebruikt is verstreken, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn met de factuur. Het maken van bezwaar schort de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op.

6.5 Elke bevoegdheid van Afnemer tot verrekening is uitgesloten.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

7.1 Indien Producent door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

7.2 Producent is nimmer aansprakelijk voor door Afnemer geleden schade indien zij niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht kan voldoen wegens overmacht.

7.3 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Producent ten tijde van het aangaan van de overeenkomst van opdracht geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst van opdracht redelijkerwijs niet door Afnemer verlangd kan worden, waaronder ook internetstoring, stroomuitval en ziekte.

7.4 Afnemer heeft in geval van overmacht de verplichting om de door Producent reeds uitgevoerde werkzaamheden af te nemen en de hieraan bestede uren en andere door Producent ter zake gemaakte kosten te voldoen.

Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten

8.1 Het auteursrecht op het product als zodanig, waaronder in ieder geval begrepen de databank en beschrijving van daarin opgenomen databanken, en het voorbereidend materiaal, de inhoudsopgave, de structuur en ordening van het product, met name de onderlinge linkstructuur tussen de verschillende documenten, de classificatie van het product, de gebruikte combinatie van zoekfunctionaliteiten, de teksten uit het helpbestand, het gebruikte ontwerp en de lay-out, berust bij Producent.

8.2 Rechten van intellectuele eigendom op alle via het product ter beschikking gestelde en toegankelijk gemaakte databanken, documenten en overige gegevens, blijven berusten bij degenen aan wie die databanken, documenten en overige gegevens toebehoren. Zij mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbenden geheel noch gedeeltelijk worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand, tenzij en voor zover bij of krachtens de wet of door de auteursrechthebbende aan Afnemer is toegestaan. Het product en de daarmee verkregen zoekresultaten zullen niet door Afnemer worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor zij verstrekt zijn.

8.3 Het is Afnemer niet toegestaan de rechten uit de overeenkomst met Producent aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Producent.

8.4 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van of uit de informatiebronnen (en daartoe behorende documenten, bestanden en gegevens) te verwijderen of te wijzigen, noch enige aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van informatie.

8.5 Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de overeenkomst met Producent gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

Klachten

9.1 Wanneer het product ontoegankelijk is, dient Afnemer dit uiterlijk binnen 5 dagen na constatering daarvan schriftelijk dan wel per e-mail, gemotiveerd te melden aan Producent. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Producent geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Afnemer de diensten in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Afnemer.  

9.2 Producent zal alle klachten met grote zorg behandelen en de Afnemer zo snel mogelijk over de bevindingen en eventuele oplossingen informeren.

9.3 Producent garandeert niet dat het product ononderbroken wordt aangeboden.

Aansprakelijkheid

10.1 Producent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ontstaan als gevolg van een situatie van overmacht/bijzondere omstandigheden (zie artikel 7), door het gebruik of onbereikbaarheid van het product, de informatie die daarop is geplaatst of de onvolledigheid en/of onjuistheid en/of actualiteit hiervan.

10.2 Voor schade ontstaan door de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van het product, veroorzaakt door derden aanvaardt Producent geen aansprakelijkheid.

10.3 Afnemer vrijwaart Producent voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Afnemer geleverde producten en diensten van Producent.

10.4 De aansprakelijkheid van Producent is beperkt tot het bedrag wat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Producent in een voorkomend geval uitkeert. Als de verzekeraar niets uitkeert en toch de aansprakelijkheid van Producent vaststaat, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat Producent in het kader van de overeenkomst in rekening heeft gebracht.

10.5 Elke aanspraak jegens Producent vervalt na ommekomst van een jaar na de dag waarop degene die die aanspraak heeft, bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

Overige bepalingen

11.1 Algemene voorwaarden van Afnemer of van eventuele derden zijn niet van toepassing.

11.2 Kennisgevingen die partijen op grond van de overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden Schriftelijk plaats.

11.3 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken zijn niet bindend, tenzij deze Schriftelijk door een partij zijn bevestigd.

11.4 Het door Producent niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

11.5 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het eindigen of beëindigen van de overeenkomst voort te duren, blijven bestaan.

Geschillen 

12.1 Op alle met Producent gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen partijen die verband houden met de onderhavige licentieovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland. Bij geschillen omtrent een overeenkomst met Consument is de rechter die de wet aanwijst, bevoegd.